Loď Prima Party bezpečně  a jistě napíná plachty k 25.sezóně

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech Prima Party

 1. Předmět služeb

CK zajišťuje pro své klienty služby ubytovací, stravovací, dopravní, služby spojené s programovou náplní pobytů apod.

 1. Klient

Klientem CK mohou být osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou cestovat pouze v doprovodu rodičů popř. jiné odpovědné osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 – 18 let mohou cestovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

 1. Smluvní vztah

Účastníky smluvního vztahu je klient na straně jedné a CK na straně druhé. Smluvní vztah může také vzniknout prostřednictvím jiného subjektu (dále jen prodejní partner), se kterým má CK uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Klientovi navrhuje cestovní smlouvu CK. Tato musí být řádně vyplněna a podepsána klientem. Podpisem cestovní smlouvy stvrzuje klient, že převzal leták CK, že se seznámil s rozsahem služeb a cenou a dále, že vzal na vědomí „Všeobecné podmínky účasti na zájezdech pro nezadané“. Stejně tak se považuje za převzetí letáku (případně informací z www stránek) a další úkony (výše uvedené) cestovní smlouva doručená prostřednictvím sítě internet nebo faxem. Podpisem se stává pro klienta závaznou. Smluvní vztah vznikne písemným potvrzením ze strany CK podepsané písemné cestovní smlouvy. CK si vyhrazuje právo opravit tiskové chyby a omyly v propagačních materiálech.

 1. Rozsah služeb

Rozsah smluvně stanovených služeb je daný popisem služeb v propagačních materiálech organizátora a údaji v cestovní smlouvě. Jakékoliv jiné ústní přísliby organizátora nebo zprostředkovatele nejsou závazné. Jejich platnost vyžaduje písemné potvrzení organizátora. V případě, že se liší rozsah služeb na propagačních materiálech a cestovní smlouvě, je závazný rozsah na cestovní smlouvě.

 1. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných CK jsou ceny sjednané dohodou mezi klientem a CK dle zákona 526/1992 Sb. Cena zájezdu ve výši 100% je splatná při podpisu cestovní smlouvy, pokud nebude dohodnuta s organizátorem jiná varianta (50% při podpisu a 50% nejpozději 30 dní před nástupem na zájezd). Neobdrží-li CK úhradu zájezdu v termínu uvedeném na cestovní smlouvě, je zájezd bez náhrady stornován. Nezaplacením zájezdu nezaniká povinnost ze strany klienta písemně odstoupit od smluvního vztahu a uhradit storno poplatky dle bodu 11.

 1. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo zejména:

 • být dostatečně řádně a úplně informován zájezdu organizátorem nebo třetí osobou – prodejním partnerem
 • využívat všechny objednané a zaplacené služby
 • odstoupit od smlouvy v případě podstatných změn v ceně pobytu, ubytování apod.
 • odstoupit od smlouvy kdykoliv v souladu se storno podmínkami

Klient je povinen:

 • zaplatit zájezd dle splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. Nezaplacením nezaniká povinnost písemně odstoupit od smlouvy.
 • poskytnout nezbytnou spolupráci potřebnou na řádné zabezpečení a poskytnutí služeb. Především správné a úplné vyplnění údajů v cestovní smlouvě, v případě neočekávaných problémů během nebo před poskytnutím služeb upozornit CK bez zbytečného odkladu na jejich vznik a pomoci CK při odstranění.
 1. Povinnosti CK

CK je zodpovědná za:

 • zodpovědnou přípravu zájezdu
 • pečlivý výběr dodavatele a kontrolu služeb
 • správný popis služeb poskytnutých v rámci smlouvy o zájezdu
 • řádné poskytnutí smluvně stanovených služeb
 • v případě, že vinou třetí osoby nebo jiným, CK nezaviněným důvodem nebude některá ze smluvně stanovených služeb řádně poskytnuta, může CK svůj smluvní závazek tuto službu poskytnout, splnit i poskytnutím jiné, náhradní služby
 • v případě písemného odstoupení od smlouvy ze strany klienta je CK povinna vyplatit rozdíl mezi zaplacenou cenou a storno poplatkem nejpozději do 30 dnů ode dne stornování zájezdu
 1. Pokyny na cestu

Pokyny na cestu budou klientovi zaslány nejpozději v zákonné lhůtě 7 dnů před čerpáním první služby, pokud nebyl zájezd objednán v takové době, kdy není možné zákonnou lhůtu dodržet. V „pokynech na cestu“ je upřesněna cesta na místo pobytu, případně bližší informace k harmonogramu doplňkového programu na zájezdu.

 1. Reklamace
 • Klient má právo na reklamaci, jestliže nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě.
 • Klient je povinen ihned po zjištění nedostatku nahlásit tento programovému vedoucímu. Pokud nelze závadu neprodleně odstranit, oznámí klient tuto skutečnost organizátorovi.
 • Reklamace musí být podrobně a písemně zaslána na CK.
 • Reklamace musí být uplatněna písemně podle par.852i zákona č.40/1964 Sb. V případě, že byla podána až po lhůtě, nelze na tuto reklamaci brát zřetel.
 • Průběh a výsledek reklamačního řízení sdělí CK klientovi nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Zároveň, pokud si to klient přeje, sdělí výsledek reklamačního řízení prodejnímu partnerovi, pokud u něho byl zájezd zakoupen.
 1. Pojištění

Zájezdy pro nezadané jsou pojištěny podle zákona č. 159/1999Sb. Klient obdrží nezbytné doklady, které určuje zákon. CK Prima Parta je pojištěna proti úpadku u Pojišťovny Slavia.

 1. Odstoupení klienta od smlouvy, změna klienta zájezdu
 2. Klient má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být provedeno písemně doporučeně na adresu CK. CK náleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany klienta (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení CK doručeno) a prvním dnem zájezdu následovně: 30 a více dnů – 10 % z celkové ceny zájezdu

  15 – 29 dní     - 30% z celkové ceny zájezdu

   1 – 14 dní     -   50 % z celkové ceny zájezdu

při stornu v den nástupu nebo při nenastoupení  na pobyt  je storno poplatek 100%

 1. Klient může požadovat změnu účastníka zájezdu. Zároveň ručí CK za splnění všech povinností třetí osoby vůči CK.
 2. Odstoupení CK od smlouvy

V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, které brání řádnému poskytnutí služeb (technické příčiny, epidemie, karanténa, živelná pohroma apod.) je CK oprávněna nejpozději do 14 dnů před nástupním termínem na zájezd, pobyt zrušit. To platí ve výjimečných situacích i po dobu platnosti smlouvy, tj. i v průběhu zájezdu. V tomto případě, má klient nárok na vrácení ceny zájezdu, po odpočítání prostředků, které připadají na poskytnuté služby a na zabezpečení návratu klientů.